Back to search result

Customer Service Specialist with Hebrew

Experience Junior
6000 - 7000 PLN + Bonus
gross (UoP) per month
Job description

Join our dynamic International Customer Service Team and play a crucial role in providing exceptional services to customers worldwide. As a key member, you will be responsible for efficiently handling orders and inquiries through inbound calls, outbound calls, and emails, with the goal of understanding and meeting the needs of our international customer base.


As an International Customer Service Specialist, you will be the primary point of contact for customers worldwide, ensuring their orders are processed efficiently and their inquiries are addressed promptly. Your role involves a mix of customer interaction, order processing, collaboration with internal and external stakeholders, and continuous learning to stay updated on product knowledge and customer service best practices. In this dynamic environment, your positive and proactive approach will contribute to our commitment to delivering exceptional customer experiences.

Requirements
Foreign Language
English, Hebrew
Experience
0-3 years
Form of Cooperation
Contract of employment
Travelling
Rarely
Essential Technical Skills
Fluent Hebrew English B2 level Excellent Communication Skills Customer Service Oriented
Desirable Technical Skills
Attention to Detail Computer Skills

Qualifications

 • Fluent English and Hebrew verbal and written skills
 • Team player with excellent communication skills, able to thrive in a fast-paced environment
 • Positive, hardworking and highly self-motivated approach
 • Problem solving approach
 • Ability to think outside of the box
 • Ability to communicate in a confident, clear and friendly manner
 • Ability to work effectively under pressure
 • Good literacy and numeracy skills

Responsibilities

 • Answer e-mails, phone calls and chats with customers who call about their orders and refunds
 • Advise on products featured on the Next website, questions about the process of returning items and availability
 • Place orders for customers over the phone
 • Constantly be in contact with colleagues from Next working in the UK to solve customer inquiries
 • Communicate with courier companies and supporting new people who join our team​

Shifts information

 • Shifts are available from Tuesday to Saturday and Sunday to Thursday between 7 a.m. and 9 p.m. depending on the 8h shift

Additional Information

 • There is possibility to get additional bonus
 • We have an office, but we also offer remote work 
 • For the first two weeks we have an on-site on-boarding and training in our Poznan office. Don’t worry - accommodation and transport is refunded for remote workers.
 • It would be great, if you have experience in responding to customer queries on inbound/outbound calls chat or email or if you are willing to learn if you do not have any experience in working day to day with a client
 • Please send your CV in English

Perks and benefits

 • Regular Training
 • Integration Events
 • Gym Membership (Multisport)
 • Private Medical Scheme
 • Relocation Bonus
 • Bike parking

NEXT plc is a prominent United Kingdom-based retailer that provides a wide range of products, including clothing, footwear, accessories, beauty, and home goods. The company is divided into several segments, namely NEXT Online, NEXT Home, NEXT Retail, NEXT Finance, NEXT International Retail, and NEXT Sourcing. Additionally, a portion of the NEXT Customer Services contact center is located in Poznan, Poland. NEXT holds a leading position as the most successful fashion retailer in the U.K.

[POL]

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako RODO,  informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Next Technology at „FlexDev sp. z o.o.” sp.k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Baraniaka 88D, 61 – 131 Poznań, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000759865, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, mogą Państwo skontaktować się z powołanym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych  pod adresem email: iod@flexdevgroup.com lub dzwoniąc pod numer telefonu +48 570 996 993.

3. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

Jeżeli aplikują Państwo w celu zawarcia umowy o pracę:

a. dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej)będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kodeksu pracy w zw. z  art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kodeksu pracy podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

b. inne dane osobowe w zakresie nieokreślonym przepisami prawa będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w prowadzonym procesie rekrutacyjnym na podstawie wyrażonej zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

c. dane osobowe szczególnej kategorii, wskazane w art. 9 ust. 1 RODO, będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na podstawie wyrażonej przez Państwa wyraźnej zgody, tj. art. 9 ust. 2 lit. a RODO

d. prowadzenia rekrutacji w przyszłości na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Jeżeli aplikują Państwo w celu zawarcia umowy o współpracę:

a. dane osobowe takie imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia przetwarzane będą w celu zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

b. inne dane osobowe w zakresie nieokreślonym przepisami prawa będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w prowadzonym procesie rekrutacyjnym na podstawie wyrażonej zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

c. dane osobowe szczególnej kategorii, wskazane w art. 9 ust. 1 RODO, będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na podstawie wyrażonej przez Państwa wyraźnej zgody, tj. art. 9 ust. 2 lit. a RODO,

d. prowadzenia rekrutacji w przyszłości na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO

5. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej) konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

6. Państwa dane osobowe będę przetwarzane przez upoważnionych pracowników oraz współpracowników Administratora. Dane osobowe będą przetwarzane również przez podmioty współpracujące z Administratorem, w tym podmioty świadczące usługi informatyczne, udostępniające systemy informatyczne, usługi hostingowe. Jeśli podejmą Państwo współpracę z Administratorem, odbiorcą danych będzie spółka, przy której projekcie potencjalni pracownicy/współpracownicy będą pracować, tj. spółka Next Holdings Limited, Desford Road, Enderby, LE19 4AT Leicester.

7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w trakcie rekrutacji. Przy czym jeśli rozpoczną Państwo współpracę dane osobowe będą przekazywane do kraju siedziby kontrahenta, tj. do Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych na podstawie decyzji wydanych przez Komisję Europejską w dniu 28 czerwca 2021 r. (C(2021) 4800 final oraz C(2021) 4801 final). 

8. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 12 miesięcy. 

9. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie bez wpływu na czynności dokonane przed cofnięciem. 

10. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

11. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

12. Podanie przez Państwa danych osobowych takich jak imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Brak podania powyższych danych uniemożliwi wzięcie udziału w prowadzonej rekrutacji. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne i nie wpływa na proces rekrutacji. Wyrażenie zgody na prowadzenie przyszłych rekrutacji jest dobrowolne i nie ma wpływu na rekrutację prowadzoną obecnie przez Administratora. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

Contact Center
What it is like to work as a Customer Service Specialist?
International Projects
Latest Technologies
Agile Culture
Team Building
Bike Friendly
Fun Room
Sport Card
Private Medical Care
Training Budget
Conference Budget
Travel Refund
Integration Budget
Free Coffee
Great View
Fruity Tuesday
Office Acoustic Rooms
Hybrid/Remote Work
IDE Tool
Learning Platform
Language Classes
Click now and find out
what's Next for you?

View all jobs 6