Back to search result

Scrum Master

Experience Mid
650-900 NET+VAT
B2B per day
11500 - 16000 PLN
gross (UoP) per month
Job description

As a Scrum Master, you will take a lead in driving process and delivery best practices. You will ensure the team lives according to agile mindset, follows proper agile practices and principles while adjusting to constantly changing environment. It will be your duty to promote Scrum within the team, Product Owner and organization.

Requirements
Foreign language
English B2/C1
Experience
3+ years
Form of cooperation
Employment contract or B2B
Travelling
Rarely
Essential Technical Skills
Scrum Agile Best Practices Kanban
Desirable Technical Skills
XP Lean Mgmt Acceptance Criteria BDD

You will

 • Guide the team to live according to agile mindset
 • Promote Scrum within the team, Product Owner and organization
 • Help team in removing obstacles
 • Create a safe environment for effective collaboration and self-organization
 • Manage team dynamics and change adjustments
 • Work on sustaining good relationship between Product Owner, team and stakeholders
 • Protect process from interruptions and remove distractions

You have

 • Agile mindset
 • Over 3 years of experience in running a Scrum team
 • Proficiency in English on B2/C1 level
 • Rich Scrum Master’s tool set of successful Agile techniques
 • Understanding of the software development life cycle
 • Passion to constantly improve yourself
 • Ideally – experience in transformation of large organizations

About

Next Technology is a pure IT company based in Poznań,, Poland to support Next UK LTD – one of the most successful retail companies in the UK. At Next Technology Poznań, we work on the latest IT projects. We believe in investing heavily in our people to enable them to develop their IT skills so that they can become the best at what they do while at the same time benefiting from a strong, rich, and mature IT Culture.

Next Technology is an outstanding software development company focused on ensuring that employees develop themselves, and where ideas really matter. We like to work in small teams while creating big products. As a part of our work environment, we provide:

 • Regular Training
 • Conference Budget
 • Pluralsight
 • Integration Events
 • Gym Membership / Sport Subscription
 • Private Medical Scheme
 • Relocation Bonus

At Malta Office, you have an option to use bike parking facilities. We also have office canteen and places to rest.

[POL]

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako RODO,  informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Next Technology at „FlexDev sp. z o.o.” sp.k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Baraniaka 88D, 61 – 131 Poznań, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000759865, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, mogą Państwo skontaktować się z powołanym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych  pod adresem email: iod@flexdevgroup.com lub dzwoniąc pod numer telefonu +48 570 996 993.

3. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

Jeżeli aplikują Państwo w celu zawarcia umowy o pracę:

a. dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej)będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kodeksu pracy w zw. z  art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kodeksu pracy podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

b. inne dane osobowe w zakresie nieokreślonym przepisami prawa będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w prowadzonym procesie rekrutacyjnym na podstawie wyrażonej zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

c. dane osobowe szczególnej kategorii, wskazane w art. 9 ust. 1 RODO, będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na podstawie wyrażonej przez Państwa wyraźnej zgody, tj. art. 9 ust. 2 lit. a RODO

d. prowadzenia rekrutacji w przyszłości na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Jeżeli aplikują Państwo w celu zawarcia umowy o współpracę:

a. dane osobowe takie imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia przetwarzane będą w celu zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

b. inne dane osobowe w zakresie nieokreślonym przepisami prawa będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w prowadzonym procesie rekrutacyjnym na podstawie wyrażonej zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

c. dane osobowe szczególnej kategorii, wskazane w art. 9 ust. 1 RODO, będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na podstawie wyrażonej przez Państwa wyraźnej zgody, tj. art. 9 ust. 2 lit. a RODO,

d. prowadzenia rekrutacji w przyszłości na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO

5. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej) konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

6. Państwa dane osobowe będę przetwarzane przez upoważnionych pracowników oraz współpracowników Administratora. Dane osobowe będą przetwarzane również przez podmioty współpracujące z Administratorem, w tym podmioty świadczące usługi informatyczne, udostępniające systemy informatyczne, usługi hostingowe. Jeśli podejmą Państwo współpracę z Administratorem, odbiorcą danych będzie spółka, przy której projekcie potencjalni pracownicy/współpracownicy będą pracować, tj. spółka Next Holdings Limited, Desford Road, Enderby, LE19 4AT Leicester.

7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w trakcie rekrutacji. Przy czym jeśli rozpoczną Państwo współpracę dane osobowe będą przekazywane do kraju siedziby kontrahenta, tj. do Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych na podstawie decyzji wydanych przez Komisję Europejską w dniu 28 czerwca 2021 r. (C(2021) 4800 final oraz C(2021) 4801 final). 

8. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 12 miesięcy. 

9. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie bez wpływu na czynności dokonane przed cofnięciem. 

10. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

11. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

12. Podanie przez Państwa danych osobowych takich jak imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Brak podania powyższych danych uniemożliwi wzięcie udziału w prowadzonej rekrutacji. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne i nie wpływa na proces rekrutacji. Wyrażenie zgody na prowadzenie przyszłych rekrutacji jest dobrowolne i nie ma wpływu na rekrutację prowadzoną obecnie przez Administratora. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

IMG_9520
What it is like to work as a Scrum Master?
International Projects
Latest Technologies
Agile Culture
Team Building
Bike Friendly
Fun Room
Sport Card
Private Medical Care
Training Budget
Conference Budget
Travel Refund
Integration Budget
Free Coffee
Great View
Fruity Tuesday
Office Acoustic Rooms
Hybrid/Remote Work
IDE Tool
Learning Platform
Language Classes
Click now and find out
what's Next for you?

View all jobs 6